Student Rights

Yliopiston tutkintosääntö on paras paikka etsiä vastauksia suurimpaan osaan opiskelijan oikeuksia koskevista kysymyksistä. Tutkintosääntö on luettavissa kokonaisuudessaan intrasta, mutta lisäksi tälle sivulle on koottu nostoja usein kysytyistä kysymyksistä. Monia poikkeustilanteita ei kuitenkaan ole nostettu, minkä vuoksi nostojen paikkansapitävyys eri konteksteissa kannattaa tarkistaa suoraan tutkintosäännöstä.

8 § Opetussuunnitelma ja opetustarjonta
”Opiskelijoiden tulee ilmoittautua toteutuksille yliopiston ohjeiden mukaisesti. Mikäli toteutukseen ilmoittautuu opiskelijoita enemmän kuin sille voidaan ottaa, otetaan opiskelijat ryhmään yhdenmukaisin perustein. Ryhmään otetaan ensin opiskelijat, joille opintojakso on opiskeluoikeuden ja siihen liittyvän opetussuunnitelman mukaan pakollinen. Tiedekunnat ja opetusta antavat erillisyksiköt voivat antaa tarkempia määräyksiä opetusryhmiin valitsemisen perusteista. Etusijajärjestys on saatettava etukäteen opiskelijoiden tietoon.”

22 § Opintojen ohjaus ja henkilökohtainen opintosuunnitelma
”Mikäli opiskelija haluaa poiketa tutkinto-ohjelmalle hyväksytystä opetussuunnitelmasta, on hänen hyväksytettävä opintosuunnitelmansa erikseen. Jokainen opiskelija saa tukea opintosuunnitelman ja tutkimussuunnitelman laatimisessa ja päivittämisessä”.

27 § Opintosuorituksen arviointi
”Opintosuoritusten arvioinnin perusteet ovat julkisia”.

”Opintosuoritukset on arvioitava ja tulokset tallennettava 21 päivän kuluessa siitä, kun opintosuoritus on jätetty tai viimeistään täytynyt jättää arvioitavaksi”… ”Kesäkuun 1. päivän ja elokuun 31. päivän välisenä aikana järjestettyjen arviointien tulokset voidaan julkistaa 5 momentissa määrättyä pidemmän ajan kuluessa”.

”Opintosuoritusten arvioinnista annetaan erillinen ohje”. Tämä asiapitoinen ja tiivis ohje on sellaisenaan erittäin suositeltavaa luettavaa jokaiselle opiskelijalle: opintojen arviointiohje

33 § Tutkinnon suorittaminen oivallisesti
”Oivallisuusmaininta voidaan antaa valmistuneelle, mikäli hänen opintosuoritustensa opintopisteillä painotettu, pyöristämätön keskiarvo on vähintään 4,00 ja tutkintoon kuuluva opinnäytetyö on suoritettu vähintään arvosanalla 4 sekä opiskelija on valmistunut tutkinnon tavoitteellisessa suoritusajassa. Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa yliopistolain (2009/558) mukaisia poissaoloja.
Oivallisuusmaininnan saaminen alemmassa tai ylemmässä korkeakoulututkinnossa edellyttää, että opiskelija on suorittanut vähintään 40 op Tampereen yliopistossa asteikolla 1-5 arvioituja opintojaksoja”.

TTY:n tukisäätiö myöntää 500 euron tutkintostipendin Tampereen yliopistossa oivallisesti suoritetusta diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkinnosta. Stipendi myönnetään ilman hakemusta ja se maksetaan ainoastaan Suomessa olevalle suomalaiselle pankkitilille. Lisätietoja yliopiston sivuilta.

34 § Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön
”Opiskelijoilla ja henkilökunnalla on oikeus turvalliseen, yhdenvertaiseen sekä tasa-arvoiseen opiskelu- ja työympäristöön”.

35 § Oikaisu ja muutoksenhaku
”Opintosuorituksen arviointia koskeva oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, josta opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvioinnin tulokset sekä arviointiperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa”.

en_USEnglish