Edunvalvonta

Killan hallitus:

Indecsin sääntöjen mukaan killan tehtävänä on ”… yhdistää Tampereen yliopiston tuotantotalouden opiskelijoita ja tuotantotalouden opiskelusta kiinnostuneita, ajaa heidän yleisiä ja yhteisiä opiskeluun liittyviä etujaan Tampereen yliopistolla, edistää ja kehittää tuotantotalouden opiskelua…”. Kuten muitakin killan tehtäviä, myös edunvalvontaa toteuttaa killan istuva hallitus. Tämä näkyy mm. hallituksen kokousten esityslistoilla, yksikön ja tiedekunnan johdon tapaamisissa ja osallistumisena erilaisiin ylioppilaskunnan jaostoihin. Hallituksen sisäisessä työnjaossa koulutuspoliittisesta edunvalvonnasta huolehtiminen kuuluu opintovastaavan ja puheenjohtajiston tehtäväkenttiin. Mikäli haluat lähteä viemään asiaasi eteenpäin killan nimissä ja resursseilla, on tämä sinun vaikuttamisväyläsi. Opintovastaavan saat kiinni osoitteesta opinto@indecs.fi

Hallinnon opiskelijaedustajat eli hallopedit:

Hallopedit ovat ylioppilaskunnan tai kiltojen hallitusten valitsemia edustajia eri yliopistohallinnon toimielimiin. Hallopedit ovat täysivaltaisia toimielintensä jäseniä ja vaikuttavat olennaisesti siihen, millaista opiskelu ja tutkimus korkeakoulussa tulevaisuudessa on.

Yliopistolaki vaatii, että kaikki yliopistoyhteisön ryhmät osallistuvat yliopistojen päätöksentekoon. Tämä tarkoittaa myös opiskelijoita, joiden keskuudesta on valittu edustajien erilaisiin yliopiston hallintorakenteisiin. Hallintorakenteilla tarkoitetaan tiedekuntien päättäviä ja valmistelevia elimiä sekä koulun ylintä akateemista valtaa käyttävää konsistoria ja sen valmistelevaa elintä, opintoneuvostoa. Hallopedit ovat yleensä yhteyksissä TREY:n koulutuspoliittiseen sektoriin ja osaavat vastata varsin laajaan skaalaan koulutuspoliittisia kysymyksiä, joten he ovat vaikutuskanavasi, kun haluat lähteä viemään asiaasi eteenpäin TREY:n kautta.

Myös hallituksessa olevien hallopedien kuvat löydät hallituksen esittelystä!

Annika HiipakkaHalloped
Ville HeinonenHalloped

Hallopedejä haetaan puolivuosittain toteutettavalla täydennyshaulla vapautuneisiin tehtäviin sekä isommalla haulla, kun toimikaudet umpeutuvat. Halloped-toiminta ei vaadi ennakkotietoja tai edellytä tiettyä vuosikurssia, vaan tärkeämpää on aito kiinnostus edunvalvonnallisiin tehtäviin. Lisätietoa hallopedeista saat kysymällä nykyisiltä hallopedeilta, killan opintovastaavalta tai kurkkaamalla ylioppilaskunnan sivuilta.

Tuotantotalouden riviopiskelijaa lähinnä ovat tutkintojen ja yksikön opetuksen suunnitteluryhmät, koulutuksen ohjausryhmät sekä tiedekuntaneuvostot. Asioiden marssijärjestys menee pääosin niin, että tiedekuntaneuvostot tekevät viralliset päätökset suunnittelu- ja ohjausryhmien valmistelemista asioista. Indecsin hallopedien koordinoinnista vastaa ensisijaisesti killan opintovastaava. Lisäksi killan hallitus vastaa hallopedien rekrytoinnista valmisteleviin toimielimiin. Näiden ryhmien kuvaukset löytyvät alta.

Opetuksen kehitysryhmä (OPKE)
Opetuksen kehitysryhmä on matalimman kynnyksen väylä päästä vaikuttamaan tuotantotalouden opetuksen metodeihin, sisältöihin ja organisointiin. Opetuksen kehitysryhmä ei ole yliopistohallinnon edellyttämä toimielin, vaan se on tuotantotalouden ja tietojohtamisen oma hyväksi koettu keskustelupaikka konkreettiselle kehitystyölle.

Opetuksen kehitysryhmässä edustavat automaattisesti opintoneuvoja ja opintovastaava. Heidän lisäkseen killan hallitus valitsee hakemusten perusteella 1-2 edustajaa jäsenistön joukosta. Ryhmä kokoontuu säännöllisen epäsäännöllisesti noin kerran kuukaudessa

Perustutkinto-ohjelmien suunnitteluryhmä (PTO)
Perustutkinto-ohjelmien suunnitteluryhmä on yliopistohallinnon edellyttämä toimielin, joka valmistelee esityksiä ensisijaisesti tiedekuntaneuvoston käsiteltäviksi. Sen merkittävin tehtävä on tuotantotalouden ja tietojohtamisen opetussuunnitelmatyö (mukaan lukien englanninkieliset tutkinto-ohjelmat ja Porin yksikkö). Lisäksi ryhmä käsittelee monia muita sille määrättyjä valmistelevia tehtäviä.

Perustutkinto-ohjelmien suunnitteluryhmässä edustaa automaattisesti opintoneuvoja. Hänen lisäkseen killan hallitus valitsee hakemusten perusteella yhden varsinaisen edustajan sekä henkilökohtaisen varaedustajan. Ryhmä kokoustaa kerran kuukaudessa vähintään kymmenen päivää ennen tiedekuntaneuvoston kokousta.

Koulutuksen ohjausryhmät
Koulutuksen ohjausryhmät ovat Tampereen yliopiston tiedekuntien alaisuuteen perustettuja uusia toimielimiä, jotka PTO:n tavoin valmistelevat esityksiä tiedekuntaneuvostoille. Koulutuksen ohjausryhmien tehtäviä ovat muun muassa tiedekunnan koulutuksen strateginen suunnittelu ja valmistelu, tiedekuntatason opetussuunnitelmatyö sekä kehittämistarpeiden käsittely tiedekunnan tasolla. Pähkinänkuoressa koulutuksen ohjausryhmät tekevät tiedekuntien tasolla samaa, mitä PTO tekee tutkinto-ohjelmien tasolla.

Tuotantotalouden opiskelijoilla on yksi varsinainen edustaja johtamisen ja talouden tiedekunnan (MAB) koulutuksen ohjausryhmässä. Killan hallitus valitsee edustajan hakemusten perusteella. Koulutuksen ohjausryhmät kokoustavat alustavasti vain kerran 1-2 kuukaudessa. Huomaa, että MAB-tiedekunnan ohjausryhmä kokoustaa keskustakampuksella.

Muut toimielimet
Tampereen ylioppilaskunta vastaa hallopedien rekrytoinneista muihin Tampereen yliopiston hallinnon toimielimistä. Näiden toimielinten kuvaukset sekä istuvien hallopedien nimet löydät ylioppilaskunnan sivuilta. Avoimet halloped-paikat löydät kätevästi täältä tai TREYn sivuilta.

Indecsiläiset hallopedit:

Johtamisen ja talouden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto (MAB):
 • Leevi Törnblom
Koulutuksen ohjausryhmä (MAB):
 • Anni Sipilä
Teknis-taloudellisten perustutkinto-ohjelmien suunnitteluryhmä (PTO):
 • Eero Yli-Rahnasto
 • Emma Lindfors (opintoneuvoja)
 • Annika Hiipakka (vara)
Tuotantotalouden opetuksen kehitysryhmä (OPKE):
 • Annika Hiipakka
 • Ville Heinonen
 • Emma Lindfors (opintoneuvoja)
 • Eero Yli-Rahnasto (opintovastaava)

TREY:n edustajiston jäsenet eli edaattorit:

Onko sinulla mielipide siihen, miten yo-kunnan jäsenmaksurahasi tulisi käyttää? Jos on, sinun tulisi olla yhteydessä edaattoreihin. Ylioppilaskunnassa (jonka jäsen sinäkin olet) ylintä toimeenpanovaltaa käyttää vuodeksi kerrallaan valittava hallitus, mutta ylintä päätösvaltaa käyttää ja hallituksen toimintaa ohjaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan suoralla vaalilla valittava edustajisto. Edustajisto koostuu 49 opiskelijasta ja heidän varajäsenistään, jotka ovat jakaantuneet edustajistoryhmiin. Esimerkiksi tuotantotalouden ja tietojohtamisen opiskelijat kuuluvat pääasiassa edustajistoryhmä RATTOISA (Rakennustekniikan, Arkkitehtuurin, Tuotantotalouden ja Tietojohtamisen opiskelijat). Edustajisto kokoontuu viralliseen kokoukseen keskimäärin 6-7 kertaa vuodessa ja tämän lisäksi erilaisiin epävirallisempiin tilaisuuksiin, kuten iltakouluihin tai koulutuksiin.

Edustajistossa istuvat Indecsin jäsenet edustajistoryhmittäin, suluissa olevat ovat edustajiston varajäseniä:

RATTOISA:

 • Leevi Törnblom
 • Anniina Morelius
 • (Juho Puoliväli)
 • (Antti Myllynen)
 • (Juho Handolin)
 • (Annika Hiipakka)

Yksittäiseen edaattoriin saat yhteyden kasvotusten tai sähköpostilla (etu.suku). Huomioi myös, että edustajiston kokoukset ovat julkisia, joten tervetuloa rohkeasti seuraamaan kokousta. Kokouksista tiedotetaan yo-kunnan sivuilla ja POP-portaalissa.

Teekkarivaltuuston jäsenet

Tampereen Teekkarit ylläpitää ja kehittää tamperelaista teekkarikulttuuria. Yhdistyksen toimintaa on esimerkiksi teekkarisauna Mörrimöykky, wappuna teekkaritapahtumat – tärkeimpinä tapahtumina lakitus ja teekkarikaste, teekkarilakkien tilaaminen ja lakinkäyttöoikeuden myöntäminen ja lakinlaskijaiset.

Yhdistys perustettiin 5.5.2018 ja perustajina olivat silloisen Tampereen teknillisen yliopiston killat sekä kansainvälinen kerho. Yhdistyksessä ylintä päätäntävaltaa käyttää teekkarivaltuusto, jossa jokaisella perustajajäsenellä (myös Indecsillä) on kolme edustajaa, jotka jokainen perustajäsen itse nimittää. Yhteensä jäseniä valtuustossa on 39 ja se kokoustaa vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Indecsin edustajat:

 • Emma Lindfors
 • Leevi Törnblom
 • Jenni Kaipainen
 • (Elias Räinä)
 • (Tea Mattila)
 • (Elviira Saarelma)