Edunvalvonta

Killan hallitus

Indecsin sääntöjen mukaan killan tehtävänä on

”… yhdistää Tampereen yliopiston tuotantotalouden opiskelijoita ja tuotantotalouden opiskelusta kiinnostuneita, ajaa heidän yleisiä ja yhteisiä opiskeluun liittyviä etujaan Tampereen yliopistolla, edistää ja kehittää tuotantotalouden opiskelua…”.

Kuten muitakin killan tehtäviä, myös edunvalvontaa toteuttaa killan istuva hallitus. Tämä näkyy mm. hallituksen kokousten esityslistoilla, yksikön ja tiedekunnan johdon tapaamisissa ja osallistumisena erilaisiin ylioppilaskunnan jaostoihin. Hallituksen sisäisessä työnjaossa koulutuspoliittisesta edunvalvonnasta huolehtiminen kuuluu opintovastaavan ja puheenjohtajiston tehtäväkenttiin. Mikäli haluat lähteä viemään asiaasi eteenpäin killan nimissä ja resursseilla, on tämä sinun vaikuttamisväyläsi. Opintovastaavan saat kiinni osoitteesta opinto@indecs.fi.

Hallinnon opiskelijaedustajat eli hallopedit

Hallopedit ovat ylioppilaskunnan tai kiltojen hallitusten valitsemia edustajia eri yliopistohallinnon toimielimiin. Hallopedit ovat täysivaltaisia toimielintensä jäseniä ja vaikuttavat olennaisesti siihen, millaista opiskelu ja tutkimus korkeakoulussa tulevaisuudessa on. Indecsläisiä hallopedeja löydät tutkinto-ohjelmakohtaisesta päätöksenteosta aina koko tiedekunnan toimintaa koskettavaan päätöksentekoon!

Yliopistolaki vaatii, että kaikki yliopistoyhteisön ryhmät osallistuvat yliopistojen päätöksentekoon. Tämä tarkoittaa myös opiskelijoita, joiden keskuudesta on valittu edustajien erilaisiin yliopiston hallintorakenteisiin. Hallintorakenteilla tarkoitetaan tiedekuntien päättäviä ja valmistelevia elimiä sekä koulun ylintä akateemista valtaa käyttävää konsistoria ja sen valmistelevaa elintä, opintoneuvostoa. Hallopedit ovat yleensä yhteyksissä TREY:n koulutuspoliittiseen sektoriin ja osaavat vastata varsin laajaan skaalaan koulutuspoliittisia kysymyksiä, joten he ovat vaikutuskanavasi, kun haluat lähteä viemään asiaasi eteenpäin TREY:n kautta.

Myös hallituksessa olevien hallopedien kuvat löydät hallituksen esittelystä!

Hallopedejä haetaan puolivuosittain toteutettavalla täydennyshaulla vapautuneisiin tehtäviin sekä isommalla haulla, kun toimikaudet umpeutuvat. Halloped-toiminta ei vaadi ennakkotietoja tai edellytä tiettyä vuosikurssia, vaan tärkeämpää on aito kiinnostus edunvalvonnallisiin tehtäviin. Lisätietoa hallopedeista saat kysymällä nykyisiltä hallopedeilta, killan opintovastaavalta tai kurkkaamalla ylioppilaskunnan sivuilta. Hallopedit saavat Indecsin tiimiläisten edut, opintopisteitä sekä joissakin hallopedtehtävissä maksetaan myös rahallinen korvaus.

Tuotantotalouden riviopiskelijaa lähinnä ovat tutkintojen ja yksikön opetuksen suunnitteluryhmät, koulutuksen ohjausryhmät sekä tiedekuntaneuvostot. Asioiden marssijärjestys menee pääosin niin, että tiedekuntaneuvostot tekevät viralliset päätökset suunnittelu- ja ohjausryhmien valmistelemista asioista. Indecsin hallopedien koordinoinnista vastaa ensisijaisesti killan opintovastaava. Lisäksi killan hallitus vastaa hallopedien rekrytoinnista valmisteleviin toimielimiin. Näiden ryhmien kuvaukset löytyvät alta.

Opetuksen kehitysryhmä (OPKE)
Opetuksen kehitysryhmä on matalimman kynnyksen väylä päästä vaikuttamaan tuotantotalouden opetuksen metodeihin, sisältöihin ja organisointiin. Opetuksen kehitysryhmä ei ole yliopistohallinnon edellyttämä toimielin, vaan se on tuotantotalouden oma hyväksi koettu keskustelupaikka konkreettiselle kehitystyölle.

Opetuksen kehitysryhmässä edustavat automaattisesti opintoneuvoja ja opintovastaava. Heidän lisäkseen killan hallitus valitsee hakemusten perusteella 3-4 edustajaa jäsenistön joukosta. Ryhmä kokoontuu puolivuosittain workshop-tyyliseen tilaisuuteen.

Perustutkinto-ohjelmien suunnitteluryhmä (PTO)
Perustutkinto-ohjelmien suunnitteluryhmä on yliopistohallinnon edellyttämä toimielin, joka valmistelee esityksiä ensisijaisesti tiedekuntaneuvoston käsiteltäviksi. Sen merkittävin tehtävä on tuotantotalouden ja tietojohtamisen opetussuunnitelmatyö (mukaan lukien englanninkieliset tutkinto-ohjelmat ja Porin yksikkö). Lisäksi ryhmä käsittelee monia muita sille määrättyjä valmistelevia tehtäviä.

Perustutkinto-ohjelmien suunnitteluryhmässä edustaa automaattisesti opintoneuvoja. Hänen lisäkseen killan hallitus valitsee hakemusten perusteella yhden varsinaisen edustajan. Ryhmä kokoustaa kerran kuukaudessa vähintään kymmenen päivää ennen tiedekuntaneuvoston kokousta.

Koulutuksen ohjausryhmät
Koulutuksen ohjausryhmät ovat Tampereen yliopiston tiedekuntien alaisuuteen perustettuja uusia toimielimiä, jotka PTO:n tavoin valmistelevat esityksiä tiedekuntaneuvostoille. Koulutuksen ohjausryhmien tehtäviä ovat muun muassa tiedekunnan koulutuksen strateginen suunnittelu ja valmistelu, tiedekuntatason opetussuunnitelmatyö sekä kehittämistarpeiden käsittely tiedekunnan tasolla. Pähkinänkuoressa koulutuksen ohjausryhmät tekevät tiedekuntien tasolla samaa, mitä PTO tekee tutkinto-ohjelmien tasolla.

Tuotantotalouden opiskelijoilla on yksi varsinainen edustaja johtamisen ja talouden tiedekunnan (MAB) koulutuksen ohjausryhmässä. Koulutuksen ohjausryhmät kokoustavat kerran 1-2 kuukaudessa.

Kampuskehitystyöryhmä

Kampuskehitystyöryhmä vaikuttaa ensisijaisesti kampuskehitykseen liittyvissä asioissa tiedekunnassa. Johtamisen ja talouden tiedekunnan (MAB) opiskelijaedustajat ovat tiedekunnan opiskelijoiden järjestön eli Johto ry:n valitsemia, ja heidän tehtävänään on tuoda opiskelijoiden näkemyksiä esille kampuskehitykseen liittyen.

Muut toimielimet
Tampereen ylioppilaskunta vastaa hallopedien rekrytoinneista muihin Tampereen yliopiston hallinnon toimielimistä. Näiden toimielinten kuvaukset sekä istuvien hallopedien nimet löydät ylioppilaskunnan sivuilta. Avoimet halloped-paikat löydät kätevästi täältä tai TREYn sivuilta.

Indecsläiset hallopedit:

Johtamisen ja talouden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto (MAB):
 • Juho Peltomäki
Koulutuksen ohjausryhmä (MAB):
 • Juho Peltomäki (opintovastaava)
Teknis-taloudellisten perustutkinto-ohjelmien suunnitteluryhmä (PTO):
 • Eetu Hietanen
 • Juuso Hietala (opintoneuvoja)
Tuotantotalouden opetuksen kehitysryhmä (OPKE):
 • Sanna Peltonen
 • Eero Yli-Rahnasto
Kampuskehitystyöryhmä (MAB):
 • Riina Saari (Johto ry)

TREY:n edustajiston jäsenet eli edaattorit:

Onko sinulla mielipide siihen, miten yo-kunnan jäsenmaksurahasi tulisi käyttää? Jos on, sinun tulisi olla yhteydessä edaattoreihin. Ylioppilaskunnassa (jonka jäsen sinäkin olet) ylintä toimeenpanovaltaa käyttää vuodeksi kerrallaan valittava hallitus, mutta ylintä päätösvaltaa käyttää ja hallituksen toimintaa ohjaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan suoralla vaalilla valittava edustajisto. Edustajisto koostuu 49 opiskelijasta ja heidän varajäsenistään, jotka ovat jakaantuneet edustajistoryhmiin. Esimerkiksi tuotantotalouden ja tietojohtamisen opiskelijat kuuluvat pääasiassa edustajistoryhmä RATTOISA (Rakennustekniikan, Arkkitehtuurin, Tuotantotalouden ja Tietojohtamisen opiskelijat). Edustajisto kokoontuu viralliseen kokoukseen keskimäärin 6-7 kertaa vuodessa ja tämän lisäksi erilaisiin epävirallisempiin tilaisuuksiin, kuten iltakouluihin tai koulutuksiin.

Edustajistossa istuvat Indecsin jäsenet edustajistoryhmittäin, suluissa olevat ovat edustajiston varajäseniä:

RATTOISA:

 • (Leevi Törölä)
 • (Juho Jokinen)
 • (Katja Keitaanranta)
 • (Juhani Koppinen)

Yksittäiseen edaattoriin saat yhteyden kasvotusten tai sähköpostilla (etu.suku). Huomioi myös, että edustajiston kokoukset ovat julkisia, joten tervetuloa rohkeasti seuraamaan kokousta. Kokouksista tiedotetaan yo-kunnan sivuilla.

Teekkarivaltuuston jäsenet

Tampereen Teekkarit ylläpitää ja kehittää tamperelaista teekkarikulttuuria. Yhdistyksen toimintaa on esimerkiksi teekkarisauna Mörrimöykky, wappuna teekkaritapahtumat – tärkeimpinä tapahtumina lakitus ja teekkarikaste, teekkarilakkien tilaaminen ja lakinkäyttöoikeuden myöntäminen ja lakinlaskijaiset.

Yhdistys perustettiin 5.5.2018 ja perustajina olivat silloisen Tampereen teknillisen yliopiston killat sekä kansainvälinen kerho. Teekkarivaltuusto on yhdistyksen ylin päätäntävaltaa käyttävä elin. Teekkarivaltuusto siis päättää Tampereen Teekkarien ”suurista linjoista” ja ohjaa yhdistyksen toimintaa. Kukin varsinaisista jäsenistä (mukaanlukien Indecs) nimittää teekkarivaltuustoon kolme valtuutettua sekä kolme varavaltuutettua, eli jäseniä Teekkarivaltuustossa on yhteensä 42+42.

Valtuustolla on vähintään kaksi sääntömääräistä kokousta vuodessa. Kuitenkin tavallisesti kokouksia järjestetään vuosittain 3-4 kappaletta. Valtuuston kokouksissa käsitellään ja hyväksytään esimerkiksi yhdistyksen toimintasuunnitelmat ja -kertomukset, talousarviot ja tilinpäätökset. Valtuusto valitsee myöskin vuosittain Tampereen Teekkarien hallituksen ja ohjaa sen toimintaa. Muita valtuustossa käsiteltäviä asioita voivat olla vaikkapa yhdistyksen suuret projektit, strategia ja kunniamerkeistä päättäminen.

Indecsin edustajat:

 • Katri Kujala
 • Juho Puoliväli
 • Saara Pirinen
 • (Tellu Korhonen)
 • (Elias Räinä)
 • (Antti Myllynen)

Sivua viimeksi päivitetty 7.3.2023.

fiSuomi